naglowek

Polityka Prywatności

Polityka prywatności serwisu https://dfo.swidnica.pl

I. Postanowienia ogólne


§ 1

Cel i zakres Polityki


Niniejszy dokument określa zasady przetwarzania danych osobowych oraz zbierania przez Dolnośląską Fundację Onkologiczną z siedzibą przy ul. Dworcowej 5 w Świdnicy, nr KRS 0000881161, NIP: 8842805240, REGON: 388076175, informacji powiązanych z korzystaniem przez te osoby z portalu internetowego dostępnego pod adresem: https://dfo.swidnica.pl. Polityka prywatności zawiera informacje o prawach i obowiązkach podmiotu przetwarzającego dane opisane w niniejszym dokumencie oraz osób korzystających z portalu internetowego dostępnego pod adresem: https://dfo.swidnica.pl.

§ 2
SłowniczekUżyte określenia w polityce prywatności oznaczają:

 1. Administrator – administrator w rozumieniu art. 4 pkt 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.), o którym mowa w § 3 ust. 1 niniejszego dokumentu;
 2. Polityka – Polityka prywatności serwisu DFO
 3. Portal – strona internetowa dostępna pod adresem https://dfo.swidnica.pl.pl
 4. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
 5. Użytkownik – osoba korzystająca ze strony https://dfo.swidnica.pl

§ 3
Administrator danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych jest Dolnośląska Fundacja Onkologiczna z siedzibą przy ul. Dworcowej 5 w Świdnicy, nr KRS 0000881161, NIP: 8842805240, REGON: 388076175
 2. Administrator przetwarza dane osobowe osób korzystających ze strony https://dfo.swidnica.pl należącej do Administratora wyłącznie w celu realizacji umowy o korzystanie z serwisu zawieranej pomiędzy Administratorem serwisu a Użytkownikami. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie udzielonej zgody za którą poczytuje się dobrowolne korzystanie z portalu przez Użytkownika i akceptację Regulaminu portalu oraz Polityki.
 3. Dane osobowe są przetwarzane przez Dolnośląską Fundację Onkologiczną.
 4. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z niniejszą Polityką, RODO i krajowymi przepisami o ochronie danych osobowych, w z tym ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781), a także z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344).II. Zasady przetwarzania danych


§ 4
Podstawa przetwarzania danych
Przetwarzanie danych osobowych oraz informacji powiązanych z korzystanie przez Użytkowników z Portalu odbywa się na podstawie dobrowolnej zgody Użytkowników. Akceptacja niniejszej Polityki poczytuje się za udzielenie takiej zgody. Nieudzielenie zgody wiąże się z brakiem możliwości korzystania z Portalu. W każdej chwili Użytkownik może wycofać udzieloną zgodę co oznaczać będzie rezygnację z korzystania z Portalu. Użytkownik może zrealizować swoje prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych w opisanym w niniejszej Polityce zakresie przez wysłanie informacji o wycofaniu swojej zgody bezpośrednio do administratora na e-mail biuro@dfo.swidnica.pl

§ 5
Prawa Użytkownika
Każdy Użytkownik w stosunku do swoich danych osobowych ma prawo do:

 1. dostępu do nich,
 2. sprostowania ich,
 3. uzupełnienia niekompletnych danych,
 4. ich przenoszenia,
 5. żądania ograniczenia ich przetwarzania przez Administratora,
 6. wniesienia do Administratora sprzeciwu wobec ich przetwarzania,
 7. skierowania do Administratora żądania ich usunięcia,
 8. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


§ 6
Zakres przetwarzanych danych

 1. W celu zapewnienia prawidłowego korzystania z Portalu Administrator pobiera od Użytkowników następujące dane osobowe:
  • imię,
  • nazwisko,
  • adres e-mail,
  • nazwa organizacji pozarządowej do której należy Użytkownik, jeżeli taką informację poda,
  • pliki tymczasowe tzw. pliki „cookies” i informacje z nimi powiązane.
 2. Administrator zobowiązuje się do usunięcia danych osobowych Użytkowników w przypadku:
  1. wygaśnięcia celów do których realizacji niezbędne jest przetwarzanie danych Użytkowników,
  2. cofnięcia zgody na ich przetwarzanie,
  3. otrzymania żądania ich usunięcia.


§ 7
Pliki cookies

 1. Serwis nie wykorzystuje plików cookies i nie przetwarza żadnych danych osób odwiedzających. Administrator serwisu nie prowadzi statystyk dotyczących liczby wejść na stronę. Wyłączenie plików cookies nie uniemożliwia korzystania z serwisu swidnica.zpisdn.gov.pl, ale może to utrudnić. Możesz wyłączyć cookies z poziomu ustawień swojej przeglądarki. Szanując prywatność użytkowników odwiedzających naszą stronę internetową Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich w Świdnicy stosuje niniejszą Politykę prywatności, aby zapewnić należytą ochronę danych osobowych użytkowników. Niniejsza Polityka prywatności dotyczy danych osobowych, które mogą być przetwarzane do celów związanych z funkcjonowaniem naszej witryny.

  Kiedy użytkownik wchodzi na naszą stronę, na dysku jego komputera mogą być zapisywane tzw. ciasteczka (ang. cookies), czyli niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez nasz serwer albo serwisy, do których odwołujemy się w naszych witrynach, np. pokazując multimedia. Ciasteczka i podobne technologie używane są w witrynach internetowych przede wszystkim ze względu na wygodę użytkowników, m.in. po to, by jak najlepiej dostosować treści i funkcje witryny do ich potrzeb i oczekiwań, a także w celach statystycznych. Pliki ciasteczek wysyłamy wyjątkowo. Służą one tworzeniu statystyk, które pomagają dostosować zawartość stron do oczekiwań użytkowników, zapamiętaniu preferowanego wyglądu stron, np. ustawionego rozmiaru czcionki, odnotowaniu faktu głosowania w prowadzonych ankietach. Pliki ciasteczek nie gromadzą żadnych danych osobowych, w tym nazwisk i adresów e-mail. Informacji zapisywanych w plikach ciasteczek nigdzie nie gromadzimy i w żaden sposób nie przetwarzamy.

  Każdy użytkownik może zmienić ustawienia dotyczące ciasteczek w używanej przez siebie przeglądarce, w tym zupełnie wyłączyć możliwość ich zapisywania. Jeśli użytkownik nie wyłączy możliwości zapisywania ciasteczek pochodzących z naszej witryny, oznacza to jego zgodę na ich zapisywanie i przechowywanie w jego komputerze. Jeżeli użytkownik zdecyduje się na odrzucenie wszystkich ciasteczek, nie będzie możliwe korzystanie z niektórych treści i usług udostępnianych w naszych witrynach, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie ciasteczek nie powoduje natomiast braku możliwości przeglądania naszej strony. W Internecie nie można zagwarantować, że każda transmisja danych jest całkowicie bezpieczna. Dlatego też, mimo dokładania wszelkich starań w celu zapewnienia ochrony danych osobowych, nie możemy zapewnić lub zagwarantować bezpieczeństwa informacji przekazywanych do i z naszej witryny. Mogą pojawić się czynniki poza naszą kontrolą, które spowodują udostępnienie danych. W związku z tym zalecamy użytkownikom nieudostępnianie w ramach swojego konta informacji, które nie powinny zostać ujawnione.


§ 8
Czas przetwarzania danych

 1. Administrator przetwarza dane o których mowa w niniejszej Polityce przez czas nieokreślony. Przetwarzanie danych rozpoczyna się w momencie wyrażenia zgody na tę czynność wyrażonej przez akceptację Polityki. Zaprzestanie przetwarzania danych następuje w momencie otrzymania od Użytkownika oświadczenia o wycofaniu zgody na to przetwarzanie bądź żądania usunięcia danych o których mowa w Polityce.


§ 9
Warunki techniczne przetwarzania danych

 1. Administrator oświadcza iż spełnia wymogi określone w art. 32 RODO w zakresie posiadania odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych niezbędnych do przetwarzania danych zapewniających:
  1. pseudonimizację i szyfrowanie danych osobowych;
  2. zdolność do ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania;
  3. zdolność do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego;
  4. regularne testowanie, mierzenie i ocenianie skuteczności środków technicznych i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania” 1.
 2. Każdy przypadek naruszenia zasad ochrony danych osobowych będzie zgłaszany przez Administratora właściwemu organowi nadzorczemu. Administrator poinformuje Użytkownika o każdym niepożądanym działaniu dotyczącym jego danych osobowych.


III. Postanowienia końcowe
§10
Kontakt z administratorem
Użytkownicy mogą porozumiewać się z Administratorem danych we wszelkich sprawach związanych z przetwarzanymi przez niego danymi osobowymi. W tym celu Użytkownicy mogą skontaktować się z Administratorem lub osobą przez niego upoważnioną w zakresie przetwarzania niniejszych danych osobowych za pośrednictwem adresu e-mail biuro@dfo.swidnica.pl
§ 11
Odesłanie do przepisów unijnych i krajowych
W sprawach nieuregulowanych Polityką stosuje się unijne i krajowe przepisy z zakresu ochrony danych osobowych, w tym akty normatywne o których mowa w § 3 ust. 4 Polityki.
1 – Art 32 RODO.