naglowek

Statut

Dolnośląska Fundacja Onkologiczna

Rozdział I. Postanowienia ogólne

§1

Fundacja pod nazwą –Dolnośląska Fundacja Onkologiczna ustanowiona została dnia 8 grudnia 2020 r. przez Krzysztofa Słodkowskiego zwanego dalej Fundatorem, aktem notarialnym przed notariuszem Radosławem Bartelą w kancelarii notarialnej R. Bartela, S. Łagoda s.c. w Świdnicy przy ul. Rynek15 za numerem repertorium A nr 13855/2020, działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach (Dz.U. z 1991 r. nr 46 poz. 203) oraz niniejszego statutu.

§2

Fundacja posiada osobowość prawną.

§3

Siedzibą fundacji jest miasto Świdnica.

§4

Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy ds. zdrowia.

§5

Czas trwania fundacji jest nieograniczony.

§6

1.Dla właściwego realizowania celów społecznych i gospodarczych Fundacja może prowadzić działalność w kraju i za granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
2.Realizacja zadań statutowych Fundacji może być prowadzona we współpracy z innymi podmiotami, w tym w szczególności poprzez wspieranie przez Fundacje innych organizacji pożytku publicznego.

§7

1.Fundacja może występować pod nazwą ,,DFO”. Fundacja używa pieczątek z danymi identyfikacyjnymi Fundacji.
2.Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego oraz odpowiedników swojej nazwy w językach obcych.

§8

Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie, a także przystępować do spółek.

§9

Fundacja może ustanawiać certyfikaty, odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla fundacji lub przyczyniającym się do realizacji celów fundacji.

Rozdział II. Cele i zasady działania Fundacji

§10

Fundacja działa na rzecz osób dotkniętych chorobą nowotworową.

§11

Celem Fundacji jest:
a)Ochrona i promocja zdrowia w zakresie onkologii,
b)Wspomaganie działalności diagnostycznej, leczniczej oraz rehabilitacyjnej w obszarze onkologii,
c)Pomoc społeczna w tym pomoc osobom niepełnosprawnym, których niepełnosprawność
wynika z chorób onkologicznych lub skutków ubocznych ich leczenia,
d)Działania na rzecz poprawy dostępności oraz standardów leczenia chorób nowotworowych,
e)Wspieranie nauki i edukacji w zakresie onkologii,
f)Działalność charytatywna na rzecz chorych onkologicznie oraz ich rodzin.
h)Promocja oraz organizacja wolontariatu.
I)Aktywizacja społeczna oraz udzielanie wsparcia i pomocy na rzecz osób starszych.
J)Popularyzacja, promocja i rozwój kultury i sztuki.
K)Promocja aktywności ruchowej, muzycznej i artystycznej.
L) Promocja kultury fizycznej, sportu i turystyki.
Ł) Promocja tradycji narodowych, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej i kulturowej.
M)Edukacja, integracja społeczna.

§12

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
a)Wydawanie i rozpowszechnianie materiałów związanych ze zwalczaniem chorób nowotworowych,
b)Realizacja programów profilaktyki nowotworów i oświaty zdrowotnej,
c)Szerzenie wiedzy dotyczącej nowoczesnych metod leczenia i diagnostyki chorób nowotworowych oraz działanie na rzecz zwiększenia ich dostępności,
d)Organizacja spotkań, szkoleń, kursów, sympozjów oraz konferencji,
e)Prezentowanie problematyki chorób nowotworowych oraz pacjentów w środkach masowego przekazu,
g)Organizowanie i udzielanie prawnej, rzeczowej, organizacyjnej oraz finansowej pomocy osobom chorym na nowotwory,
h)Współpraca z krajowymi, zagranicznymi oraz międzynarodowymi organizacjami, instytucjami oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność o profilu zbliżonym do działalności Fundacji,
i)Wspieranie rehabilitacji i integracji społecznej osób dotkniętych chorobą nowotworową,
j)Wspieranie oraz organizacja inicjatyw mających na celu podnoszenie poziomu wiedzy medycznej, sposobów leczenia, diagnostyki i rehabilitacji w zakresie onkologii,
k)Prowadzenie witryny intenetowej Fundacji służącej informowaniu o działaniach Fundacji oraz umożliwiającej wymiany informacji pomiędzy zainteresowanymi osobami,
l)Działania fundraisingowe, gromadzenie oraz pomnażanie środków pieniężnych na realizację celów Fundacji,
ł)Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.
m)Działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów sektora
społecznego.
n)Działalność kontrolną, informacyjną, promocyjną, monitoringową w obszarze ochrony zdrowia.

§13

Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może wspierać (w tym organizacyjnie finansowo) działalność innych podmiotów prowadzących działalność zbieżną z celami Fundacji.

§14

Fundacja realizuje swoje cele stosownie do posiadanych środków i bieżących możliwości.

Rozdział III. Majątek i dochody Fundacji

§15

1.Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 1000 zł (tysiąc złotych) oraz inne środki finansowe, prawa majątkowe, nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundacje w trakcie jej działania.
2.Kwota w wysokości1000 zł (tysiąca złotych), pochodząca z majątku Fundacji, w chwili podjęcia przez Fundacje działalności gospodarczej, przeznaczona będzie na prowadzenie działalności gospodarczej, o której mowa w rozdziale Ill a Statutu.

§16

1.Dochody fundacji mogą pochodzić z:
a)darowizn, spadków , zapisów,
b)dotacji i subwencji osób prawnych,
c)dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
d)dochodów z majątku fundacji,
e)odsetek bankowych,
f)wpłat z 1% podatku od podatników,
f)dochodów z aktywów, nieruchomości oraz praw majątkowych, w szczególności papierów wartościowych, innych instrumentów finansowych dostępnych na rynku kapitałowym, dochodów z tytułu udziału w funduszach inwestycyjnych, dochodów z nawiązek,
g)dochodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych,
h)dochodów z działalności gospodarczej, o której mowa w rozdziale Ill a Statutu.
2.Dochody z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizacje wszystkich celów Fundacji.
3.Całość dochodów uzyskiwanych przez Fundacje jest przeznaczana wyłącznie na działalność statutową.
4.Fundacja nie ma prawa podejmowania działań polegających na:
a)udzielaniu pożyczek lub zabezpieczaniu zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków organów Fundacji lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie organów Fundacji oraz pracownicy Fundacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
b)przekazywaniu majątku Fundacji na rzecz członków organów Fundacji lub jej pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
c)wykorzystywaniu majątku na rzecz członków organów Fundacji lub jej pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba ze to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,

d)zakupie towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organów Fundacji lub pracownicy oraz ich osoby bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.
5.Fundacja może gromadzić swoje fundusze w walucie polskiej oraz w walutach obcych we właściwych bankach zgodnie z przepisami polskiego prawa dewizowego.

Rozdział III a. Działalność gospodarcza fundacji

§ 16a

1.Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą, jako dodatkową w stosunku do działalności statutowej pożytku publicznego Fundacji. Działalność gospodarcza Fundacji nie może dotyczyć tego samego przedmiotu działalności, co działalność wykonywana w ramach odpłatnej działalności pożytku publicznego .
2.Działalnoscią gospodarczą Fundacji kieruje Zarząd. Decyzje o podjęciu działalności gospodarczej podejmuje Zarząd w drodze uchwały.
3.Całkowity dochód z działalności gospodarczej jest przeznaczany na działalność pożytku publicznego Fundacji.
4.Przedmiotem działalności gospodarczej Fundacji może być:
a)Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (68.20.Z),
b)Usługi w zakresie pozaszkolnych form edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (85.59.B)
c)Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (70.22.Z),
d)Działalność agencji reklamowych (73.11.Z),
e)Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura (82.19.Z),
f)Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach (73.12.D)
g)Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet (47.91.Z)
h)Działalność wspomagająca edukację (85.60.Z)
i)Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana (86.90.E)
j)Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana (88.99.Z)

Rozdział IV. Władze Fundacji

§17

Władzami Fundacji są:
a. Rada Fundacji, zwana dalej Radą,
b. Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem.
2.Fundator może być powołany do Zarządu lub Rady

Rada Fundacji

§18

1.Rada Fundacji jest organem nadzorującym i opiniującym Fundacji.
2.Rada Fundacji posiada uprawnienia inicjatywne.
3.Rada Fundacji składa się z 3 lub 5 członków. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady, który kieruje jej pracami. Rada Fundacji może wybrać ze swego grona Wiceprzewodniczącego.
4.Członków pierwszego składu Rady Fundacji powołuje Fundator. Następnych członków Rady Fundacji na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcje lub dla rozszerzenia składu Rady Fundacji, powołuje swą decyzją Rada Fundacji. W przypadku wygaśnięcia kadencji wszystkich członków Rady Fundacji, powołania Rady Fundacji może dokonać jednogłośnie Zarząd.
5.W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady, i przez to pozbawienie go członkostwa w Radzie, może nastąpić w wyniku uchwały podjętej jednogłośnie przez pozostałych członków Rady Fundacji.
6.Członkostwo w Radzie Fundacji wygasa na skutek:
a)pisemnej rezygnacji z członkostwa,
b)utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
c)śmierci członka.
7.Członkowie Rady Fundacji :
a)nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,
b)nie mogą być osobami skazanymi prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
c)mogą otrzymywać z tytułu pełnienia swojej funkcji jedynie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.

§19

Do zadań Rady należy w szczególności:
a)wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji,
b)nadzór i kontrola nad działalnością Fundacji, w szczególności kontrola stanu majątkowego Fundacji,
c)zatwierdzanie rocznych sprawozdań finansowych i sprawozdań merytorycznych z działalności Fundacji oraz udzielanie Zarządowi absolutorium,
d)wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego,
e)powoływanie członków Zarządu,
f)odwoływanie członków Zarządu,
g)podejmowanie decyzji o zmianie statutu Fundacji,
h)podejmowanie decyzji o połączeniu z inną fundacją lub o likwidacji Fundacji,
i)ocena pracy Zarządu,
j)ustalanie wynagrodzeń członków Zarządu.

§20

1.Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku.
2.Posiedzenie Rady Fundacji zwołuje Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Rady z własnej inicjatywy alba na wniosek Zarządu, zgłoszony na piśmie. Zawiadomienia członków Rady Fundacji o posiedzeniu dokonuje się pisemnie za pomocą listów poleconych lub przy użyciu elektronicznych środków komunikowania (e-mail), na co najmniej 14 dni przed planowanym posiedzeniem.

3.W posiedzeniu Rady Fundacji bierze udział przedstawiciel Zarządu Fundacji w celu składania wyjaśnień. Zawiadomienie przedstawiciela Zarządu Fundacji nastąpi w trybie określonym w ust. 2 zd. 2 powyżej.
4.Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwal:
a)jednogłośnie, w przypadku uchwały, o której mowa w § 21 ust. 5 Statutu,
b)większości kwalifikowanej głosów w przypadku uchwal dotyczących spraw opisanych w § 19 lit. d), lit. f), oraz lit. g) Statutu,
c)zwyklej większości głosów w pozostałych sprawach; w razie równej liczby głosów decyduje glos Przewodniczącego lub przy jego nieobecności – Wiceprzewodniczącego lub osoby pełniącej tą funkcję z uwzględnieniem ust. 10 poniżej.
5.Dla ważności wszystkich uchwal wymagana jest obecność na posiedzeniu Rady Fundacji co najmniej polowy składu jej członków – w tym Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego lub osób upoważnionych przez Przewodniczego lub Wiceprzewodniczącego do pełnienia funkcji Przewodniczącego.
6.Większość kwalifikowana to co najmniej 3/5 głosów wszystkich członków Rady.
7.Posiedzenie Rady może być zwołane w trybie nadzwyczajnym z inicjatywy Zarządu, bądź na wniosek Przewodniczącego lub przynajmniej dwóch członków Rady dla rozpatrzenia sprawy
o szczególnym charakterze.
8.Nadzwyczajne posiedzenie Rady winno być zwołane nie później niż w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia wniosku.
9.Każdy z członków Rady dysponuje jednym głosem.
10.Posiedzenia Rady Fundacji prowadzi Przewodniczący lub w razie Jego nieobecności Wiceprzewodniczący lub w razie ich nieobecności – inny członek Rady Fundacji, wybrany przez Radę Fundacji na danym posiedzeniu do pełnienia funkcji Przewodniczącego . Wybór dokonany zostanie w głosowaniu tajnym i upoważniał będzie wybrane osoby do kierowania pracami Rady Fundacji na danym posiedzeniu, rozstrzygania spraw w przypadku równości głosów, o czym mowa w ust. 4 lit. c powyżej, a także zapewniał będzie ważność wszystkich uchwał, zgodnie z ust. 5 powyżej.
11.Do udziału w posiedzeniach Rady Fundacji mogą być zaproszone osoby i przedstawiciele organizacji, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji. Udział tych osób w posiedzeniach Rady ma charakter doradczy.

Zarząd Fundacji

§21

1.Zarząd Fundacji składa się z 1 do 5 osób, w tym Prezesa, powoływanych przez Radę Fundacji na pięcioletnią kadencje.
2.Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencje.
3.Pierwszy skład Zarządu powołuje Fundator.
4.Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:
a)upływu kadencji ,
b)złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Rady Fundacji,
c)utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem Sądu za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe ,
d)śmierci członka Zarządu.
5.Zarząd Fundacji w całości lub jego poszczególni członkowie mogą być odwołani przez Radę Fundacji przed upływem kadencji w drodze uchwały podjętej jednogłośnie.

§22

1.Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2.Do kompetencji Zarządu należy:
a)kierowanie bieżącą działalnością Fundacji,
b)realizacja celów statutowych,
c)sporządzanie planów pracy i budżetu,
d)sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,
e)reprezentowanie Fundacji na zewnątrz,
f)zatrudnianie pracowników i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia,
g)składanie wniosku do Rady Fundacji o zmiany statutu,
h)wnioskowanie do Rady Fundacji o połączenie i likwidacje Fundacji,
i)kierowanie i organizowanie działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundacje,
j)przyjmowanie i przekazywanie darowizn, spadków, subwencji, zapisów i nawiązek w tym przekazywanie ich organizacjom krajowym i zagranicznym o zbliżonym profilu działalności,
k)podejmowanie decyzji we wszystkich innych sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych organów.
3.Zarzqd co roku zobowiązany jest przedkładać Radzie Fundacji roczne sprawozdania z działalności Fundacji .

§23

1.Posiedzenia Zarządu odbywają się w miary potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na rok.
2.Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes, przesyłając informacje o ich terminie pocztą elektroniczną, a w przypadku braku takiej możliwości listem poleconym na co najmniej 10 dni przed planowanym spotkaniem.
3.0 posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu.
4.Zarząd podejmuje decyzje za pomocą uchwał zwykłą większością głosów, z tym, że dla ważności tych uchwal wymagana jest obecność co najmniej polowy składu jej członków, w tym Prezesa Zarządu. W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
Sposób reprezentacji

§24

1.Oświadczenia woli w imieniu Fundacji w tym w sprawach majątkowych składać może każdy członek Zarządu samodzielnie.
2.Jeżeli w skład zarządu wchodzą co najmniej dwie osoby w sprawach majątkowych – w stosunku do zobowiązań przekraczających kwoty 100.000,00 (słownie: sto tysięcy złotych, 00/100) rocznie – wymagany jest podpis dwóch członków Zarządu działających łącznie, w tym Prezesa.

Rozdział. V. Postanowienia końcowe

§25

Zmian w statucie Fundacji dokonuje Rada Fundacji kwalifikowaną większością głosów.

§26

1.Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.

2.Połączenie z inną fundacją, nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.
3.W sprawach połączenia z inną fundacją decyzje podejmuje Rada Fundacji kwalifikowalną. Większością głosów.

§27

1.Fundacja ulega likwidacji w razie osiągniecia celów, dla których została ustawiona lub w razie trwałego wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
2.0 likwidacji Fundacji Zarząd Fundacji zawiadamia właściwego ministra.
3.Decyzjeo likwidacji podejmuje Rada Fundacji kwalifikowalną większością głosów.
4.Środki finansowe i majątek pozostałe po likwidacji Fundacji może zostać przeznaczone mocą uchwały Rady Fundacji na rzecz działających w RP organizacji o zbliżonych celach.

Statut został przyjęty dnia 8 grudnia 2020 r.

Podpisano: Krzysztof Słodkowski

Informacja prawna:


Nota prawna- Portal Dolnośląskiej Fundacji Onkologicznej dokłada wszelkich starań, aby treści składające się na zawartość serwisu były ścisłe i poprawne. Zawartość ta dostarczana jest jednak jedynie w celach informacyjnych lub edukacyjnych, z uwagi na co, nie może być utożsamiana z konsultacją czy poradą lekarską, ani z ich odpowiednikami.